Coâng duïng: vôùi caùc thaønh phaàn höõu cô caáp ñoä thöïc phaåm giuùp laøm saïch raêng beù maø khoâng gaây haïi, giuùp ngaên chaën vi khuaån, giaûm nguy cô caùc beänh raêng mieäng, traùnh saâu raêng.

Thaønh phaàn: ñöôïc chieát xuaát töø  höõu cô trong töï nhieân nhö xylitol, söõa gaïo (xem muïc ingredients treân bao bì).

Höôùng daãn söû duïng: cho 1 löôïng vöøa ñuû kem leân baøn chaûi ñaùnh laøm saïch raêng mieäng cho beù. Ñaùnh raêng cho beù 2 laàn moãi ngaøy hoaëc sau khi aên.

Trả lời