Coâng duïng: vôùi caùc thaønh phaàn höõu cô caáp ñoä thöïc phaåm giuùp laøm saïch raêng beù maø khoâng gaây haïi, giuùp ngaên chaën vi khuaån, giaûm nguy cô caùc beänh raêng mieäng, traùnh saâu raêng. Thaønh phaàn: ñöôïc chieát xuaát töø  höõu cô trong töï nhieân nhö xylitol, söõa gaïo (xem muïc ingredients treân […]

– Combo 3 áo + 3 quần ngắn in hình Babiboo thiết kế ngộ nghĩnh, dễ thương. – Chất liệu cotton thoáng mát, cho bé thoải mái vui đùa. – Nhiều màu sắc cho bé thay đổi mỗi ngày. – Có nhiều kích thước phù hợp với lứa tuổi của bé. Vui Lòng Xem Video […]